RECHTEN VAN DE CLIËNT
De therapeut dient zich te houden aan de beroepscode van de NVP en de LVVP. Deze is te vinden op de website van deze beroepsverenigingen.
De rechten en plichten van de cliënt bij het aangaan van de psychotherapeutische behandeling zijn vastgelegd in de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).
Deze wet regelt het recht van de cliënt op informatie, inzage in zijn dossier, het recht om een behandelaar te kiezen en om een klacht in te dienen. Als de cliënt een klacht heeft over de psychotherapeut, is het raadzaam om die zo snel mogelijk te bespreken. Als dit niet tot een oplossing leidt, kan de cliënt zich wenden tot de Stichting Kwaliteitsbewaking Psychotherapie (S.K.P.), Maliebaan 50B, 3581 CS UTRECHT

Geheimhouding van de gegevens
De therapeut moet zich houden aan de geheimhoudingsplicht. Alleen met uw (schriftelijke) toestemming kan informatie verschaft worden aan uw huisarts, bedrijfsarts of instelling waarnaar u verwezen wordt voor verdere behandeling.
Uw toestemming is niet nodig als de therapeut (zonder uw naam te noemen) wil overleggen met collega’s in de (door de beroepsverenigingen verplichte) intervisiegroep of persoonlijke supervisor.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) regelt de bescherming van persoonsgegevens.

Klachten en geschillen
Met ingang van januari 2017 wordt een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de WET KWALITEIT KLACHTEN EN GESCHILLEN IN DE ZORG (Wkkgz).
(DE huidige klachtencommissie die haar werkzaamheden uitvoert in het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten (WKCZ) komt dan te vervallen.
De LVVP heeft een nieuwe klachten- en geschillenregeling conform de Wkkgz waar alle leden bij zijn aangesloten. Zie publieke deel van de LVVP site.