Behandeling
Ik behandel volwassenen en adolescenten vanaf 18 jaar. Zowel in BGGZ als in SGGZ. Behandeling van kinderen en adolescenten onder 18 jaar wordt niet vergoed door de verzekeringen, maar valt onder de vergoedingsregeling van de gemeente waar ze In de eerste gesprekken, de intakefase, wordt een overzicht gemaakt van de (gezins)achtergrond, de levensloop, de wonen. huidige situatie en de aanmeldingsklachten. Vervolgens wordt een Indicatiestelling opgesteld en worden in overleg met de cliënt de behandeldoelen geformuleerd. Een zitting duurt 45 à 50 minuten (1plus 10 à 15 minuten indirecte tijd voor de verslaggeving van het gesprek door de therapeut. Na drie gesprekken stel ik de vraag of de cliënt zich voldoende op zijn gemak voelt om openhartig te kunnen praten. Als dat niet het geval is, gaan we na welke belemmeringen er zijn, of die opgeheven kunnen worden of dat het wenselijk is zich tot een andere therapeut te wenden. Aan het begin van de therapie vindt een ROM meting plaats middels een test die na een aantal maanden herhaald wordt. Soms is het wenselijk de partner van de cliënt of een ander gezinslid voor een gesprek uit te nodigen als de cliënt dat ook wenselijk vindt. In de eindfase van de behandeling overleggen we over de wijze van afbouw van de therapie. In het laatste gesprek wordt de behandeling geëvalueerd aan de hand van een aantal vragen. De frequentie van de zittingen en de duur van de behandeling is afhankelijk van het behandelplan, mogelijke veranderingen in het behandelplan, de ernst van de klachten, de wijze waarop de cliënt omgaat met de gesprekken, de fase waarin de behandeling zich bevindt en de praktische mogelijkheden van de cliënt. De eerste leidraad voor de keuze van Specialistische of Generalistische gezondheidszorg is de verwijzing van de huisarts. In de loop van de therapie kan de indicatie veranderen. Na beëindiging van de therapie wordt er, met goedvinden van de cliënt, een afsluitingsrapport gestuurd aan de verwijzende huisarts of instantie.
Bij de Generalistische Psychotherapie (BGGZ) ligt het accent op het hier en nu. Voor deze behandeling wordt gekozen als de problemen tamelijk recent zijn (of lijken) en waarschijnlijk niet geworteld in de jeugd. Specialistische Psychotherapie (of inzicht gevende psychotherapie) is geïndiceerd als de problemen geworteld zijn in de vroege jeugd.

Na telefonische of email aanmelding wordt u uitgenodigd voor een kennismakings- / intake gesprek
daarin komt aan de orde uw aanmeldingsreden, de concrete klachten, uw huidige situatie (privé en werk), uw achtergrond, medische gegevens voor zover die relevant zijn voor de therapie. Ik stel u de vraag wat u verwacht van de gesprekken. ook de vergoedingsregeling komt aan de orde. Uiteraard kunt zelf ook vragen stellen.
Het is beter om te spreken van een intake fase omdat niet altijd alle relevante zaken bij een gesprek aan de orde komen.

Afzeggen van afspraken:
Als u verhinderd bent te komen, dient de afspraak ten minste 24 uur van te voren (dit is één werkdag, weekend telt niet mee) geannuleerd te worden. Bij annulering binnen 24 uur zijn de kosten, variërend van 50 tot 80 euro, voor uw rekening.
Als u besluit de behandeling niet voort te zetten, verzoek ik u dat mondeling mee te delen, zodat u en mij duidelijk wordt wat de reden is en ik, desgewenst kan meedenken voor verwijzing naar een collega.

Waarneming:
In zeer dringende gevallen kunt u zich, bij afwezigheid van de therapeut, wenden tot mijn collega op de praktijk(zelfde telefoonnummer) of de huisarts.

Problemen die ik behandel:
– Angststoornissen
– Fobieën
– Posttraumatische stress stoornissen
– Depressieve stoornissen
– Agressie regulatie problemen
– Stemmingsstoornissen
– Eetstoornissen
– Seksuele problemen
– Langdurige, onverwerkte rouwproblematiek
– Psychosomatische klachten
– Persoonlijkheidsstoornissen die binnen een ambulante setting te behandelen zijn.
– Klachten als gevolg van ingrijpende levensloopveranderingen.
– Tweede generatie problem bij kinderen van oorlogsgetroffenen.

Problemen die ik niet behandel:
Dermate ernstige persoonlijkheidsstoornissen en psychiatrische stoornissen alsmede ernstige verslavingsproblemen die in een ambulante setting waar geen multidisciplinair team beschikbaar is, niet te behandelen zijn.